REGULAMIN KONKURSU ŚWIĄTECZNEGO 2021

I. Przepisy ogólne

1.1 Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie prowadzonym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (zwanym dalej „Konkurs”) organizowanym przez firmę BIBUS MENOS Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Spadochroniarzy 18, 80 – 298 Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000085523, NIP: 586-19-98-965, (zwaną dalej „Organizatorem”).

1.2 Konkurs jest otwarty dla:

  • wszystkich Klientów Organizatora Konkursu.

1.3 Konkurs trwa w dniach 07 grudnia 2021 - 31 grudnia 2021. Organizator może zawiesić trwanie Konkursu lub zakończyć ten Konkurs bez podania uzasadnienia. W takim wypadku, o fakcie zakończenia Konkursu, Organizator poinformuje na stronie internetowej.

1.4 Konkurs jest organizowany w całości przez Organizatora, na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

1.5 Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny. 

1.6 Odmowa udzielenia statusu uczestnika lub wykluczenie z grona uczestników może nastąpić w szczególności w przypadku naruszania przez ten podmiot postanowień niniejszego Regulaminu.

II. Rejestracja i uzyskanie statusu Uczestnika

2.1 Każda osoba wskazana w punkcie 1.2 Regulaminu, może dokonać rejestracji poprzez wypełnienie ankiety (o której mowa jest w ustępie poniższym) w trakcie trwania konkursu, co jest równoznaczne ze zgłoszeniem się do konkursu oraz akceptacją niniejszego regulaminu.

2.2 Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie całej ankiety dotyczącej działalności firmy BIBUS MENOS Sp. z o.o., która dostępna jest pod adresem www.webankieta.pl/ankieta/686574/bibus-menos-konkurs-swiateczny-2021.html i podanie danych osobowych (imię i nazwisko), kontaktowych (e-mail) i nazwy firmy, którą respondent reprezentuje.

2.3 Ankieta zawiera 14 pytań (w tym otwarte, tj. pytania 6, 7, 8, 9). Warunkami koniecznymi jest kompletne wypełnienie ankiety oraz udzielenie odpowiedzi na pytania otwarte, które traktowane jest jako praca Uczestnika. 

2.4 Organizator oświadcza, iż nie ma obowiązku rozpatrzyć pozytywnie każdego procesu rejestracji i ma prawo odmówić przyjęcia podmiotu w poczet uczestników, chyba że odmowa uznania podmiotu za uczestnika byłaby sprzeczna z bezwzględnie obowiązującymi zasadami równego traktowania.

2.5 Uczestnik z dniem przystąpienia wyraża zgodę na wykorzystywanie, w tym przetwarzanie, jego danych osobowych do celów związanych bezpośrednio z konkursem i w celu prawidłowego wykonywania postanowień Regulaminu, zgodnie z przepisami ustawy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

2.6 Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane i przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych, którym jest Organizator, do celów związanych bezpośrednio z konkursem i w celu prawidłowego wykonywania postanowień Regulaminu. Uczestnik ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Uczestnik ma także prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych przez Organizatora – jeśli uzna, że robi on to niezgodnie z prawem – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

2.7 W każdej chwili można cofnąć każdą udzieloną Organizatorowi zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Można to zrobić, wysyłając e-mail lub przysyłając wiadomość pocztą tradycyjną na adres siedziby Organizatora. Cofnięcie zgody na przetwarzanie jest równoznaczne z odstąpieniem przez Uczestnika z uczestnictwa w konkursie.

2.8 Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz polityki prywatności znajdują się na stronie https://www.bibusmenos.pl/wazne-informacje/polityka-prywatności/.

2.9 Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. 

III. Przepisy dotyczące prac konkursowych

3.1 Prace konkursowe opisane w ustępie 2.3 (pytania otwarte) powinny zawierać do 10 zdań, jednakże ani mniejsza, ani większa ilość zdań nie będzie powodować dyskwalifikacji Uczestnika.

3.2 Prace ocenianie będą przez Jury, o którym mowa w ust. 6.1. Najciekawsze merytorycznie uzasadnienia będą nagradzane. Kryterium stanowić będzie przydatność przesłanej pracy Uczestnika dla rozwoju szeroko pojętej „obsługi klienta” oraz „usprawnieniu” przedsiębiorstwa Organizatora.

IV. Prawa autorskie

4.1 Uczestnik oświadcza, iż w dniu przesłania Organizatorowi pracy, przysługiwać mu będą w stosunku do elementów pracy, spełniających definicję utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4.02 1994 o prawie autorskim i prawach pochodnych (Dz.U.2006 Nr90 poz.631 ze zm.), wszelkie majątkowe i niemajątkowe prawa autorskie oraz prawa pokrewne.

4.2 Uczestnik oświadcza, iż z chwilą przekazania pracy Organizatorowi, niniejszym w sposób nieodwołalny zezwala i upoważnia Organizatora, przekazując mu w tym celu bezpłatną licencję, do modyfikowania pracy w zakresie, który ułatwi jego wykorzystanie w promocji działalności handlowej Organizatora. 

4.3 Przeniesienie autorskich praw majątkowych, praw pokrewnych i udzielenie zezwolenia na wykonywanie praw zależnych jest nieodwołalne. 

V. Terminarz

5.1 Termin nadsyłania prac trwa od 07 grudnia 2021 do 31 grudnia 2021.

5.2 Nadesłane prace zostaną opisane numerycznie (unikalnym kodem wygenerowanym po wypełnieniu ankiety) oraz przekazane Jury do oceny.

5.3 Prace oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora.

5.4 Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora drogą e-mailową lub telefonicznie.

5.5 Organizator przewiduje następujące nagrody rzeczowe:

  • zegarek GPS Garmin Instinct Solar x1 
  • zestaw kluczy nasadowych firmy KRAFTWERK x3
  • latarki firmy KRAFTWERK x3
  • głośniki mobilne firmy JBL Flip5 x3

5.6 Nagrody będą uszeregowane według ich wartości rynkowej tj. najlepsze prace konkursowe zostaną nagrodzone najcenniejszymi nagrodami. W przypadku gdy wartość nagród będzie taka sama, nagrody będą przydzielane zgodnie z kolejnością wskazaną w ustępie 5.5, aż do wyczerpania. Nagrody można odebrać osobiście w siedzibie Organizatora lub za pośrednictwem kuriera, koszt przesyłki ponosi Organizator. Nagroda zostanie wysłana w terminie 7 dni roboczych od momentu otrzymania informacji zwrotnej z adresem uczestnika. W razie uszkodzenia nagrody w trakcie transportu Organizator nie ponosi odpowiedzialności (ponosi ją przewoźnik, poprzez którego Organizator nadaje przesyłkę). 

VI. Jury i reklamacje

6.1 W skład Jury wchodzą:

  • p. Magdalena Stankiewicz
  • p. Małgorzata Nazar
  • p. Adam Gotartowski
  • p. Michał Stankiewicz

6.2 Kontakt: pani Małgorzata Nazar: e-mail: mnaz@bibusmenos.pl

6.3 Wszelkie reklamacje w związku z przeprowadzeniem Konkursu powinny być przesłane listem poleconym na adres Organizatora w trakcie trwania Konkursu lub po jego zakończeniu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia jego rozstrzygnięcia.

6.4 Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data stempla pocztowego.

6.5 Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

6.6 Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania.

VII. Postanowienia końcowe

7.1 Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdej chwili zmian Regulaminu. W takim wypadku, o fakcie zmiany Regulaminu, Organizator poinformuje na stronie internetowej www.bibusmenos.pl, na 1 dzień przed planowaną zmianą. Zmiana Regulaminu nie wpływa na już uzyskane uprawnienia przez Uczestnika.

7.2 W sprawach nieuregulowanych Regulaminem będą miały zastosowanie bezwzględnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.

7.3 W przypadku wystąpienia spraw spornych Strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla miasta Gdańska.

7.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych uniemożliwiających, lub opóźniających doręczenie Nagrody.

7.5 Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.

7.6 Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.bibusmenos.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie Organizatora.

7.7 Po zakończonym konkursie zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej za pośrednictwem poczty elektronicznej/ telefonicznie i poproszony o potwierdzenie oraz podanie adresu do wysyłki.

7.8 Jeśli w ciągu 7 dni roboczych od wysłania e-maila z informacją, Organizator nie otrzyma odpowiedzi z akceptacją i adresem do wysyłki - nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi, którego praca została oceniona o jedno miejsce niżej.

7.9 Nagrody wysyłane są za pośrednictwem kuriera, tylko na terenie Polski.

7.10 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za awarie techniczne zewnętrznego oprogramowania, na którym zbierane są ankiety. W takiej sytuacji dopuszcza się przesłanie odpowiedzi drogą mailową na adres marketing@bibusmenos.pl. Wówczas należy bezzwłocznie poinformować o tym fakcie Organizatora droga telefoniczną: 58 660 77 09 (Dział Marketingu).