Konkurs Świąteczny 2023: „Świąteczny przepis na ciekawą potrawę świąteczną”

REGULAMIN KONKURSU

I. Przepisy ogólne

1.1 Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie prowadzonym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (zwanym dalej „Konkurs”) organizowanym przez firmę BIBUS MENOS Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Spadochroniarzy 18, 80 – 298 Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000085523, NIP: 586-19-98-965, (zwaną dalej „Organizatorem”).

1.2 Konkurs jest otwarty dla: (dalej: „Uczestnik”)

  • wszystkich Klientów Organizatora konkursu,
  • obserwatorów kanałów BIBUS MENOS w Social Mediach (Facebook, LinkedIn),
  • odwiedzających stronę www oraz odbiorców newslettera.

1.3 Konkurs trwa w dniach 06 grudnia 2023 - 15 grudnia 2023. Organizator może zawiesić trwanie Konkursu lub zakończyć ten Konkurs bez podania uzasadnienia. W takim wypadku, o fakcie zakończenia Konkursu, Organizator poinformuje na stronie internetowej.

1.4 Konkurs jest organizowany w całości przez Organizatora, na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

1.5 Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny. 

1.6 Odmowa udzielenia statusu uczestnika lub wykluczenie z grona uczestników może nastąpić w szczególności w przypadku naruszania przez ten podmiot postanowień niniejszego Regulaminu.

II. Warunki i zasady udziału w konkursie

2.1 Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna (dalej: „Uczestnik”). 

2.2 W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, rodzeństwo, małżonków, konkubentów oraz rodziców małżonków lub konkubentów.

2.3 Konkurs zostanie opublikowany w kanałach Social Media Facebook, LinkedIn, na stronie www Organizatora oraz poprzez wysyłkę newslettera.

2.4 Głównym zadaniem uczestników konkursu będzie przesłanie przepisu na ciekawą rodzinną potrawę świąteczną. Propozycje przepisów należy przesłać na adres konkurs@bibusmenos.pl w czasie trwania konkursu. 

2.5 Spośród osób, które dodatkowo polubią profil BIBUS MENOS na Facebooku (https://www.facebook.com/BibusMenosPL) lub LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/bibus-menos) oraz udostępnią konkursowy post na swoim profilu, komisja wyłoni nagrody pocieszenia.

2.6 Uczestnik może zgłosić w ramach Konkursu tylko jeden przepis.

III. Zwycięzcy

3.1 Trzech Zwycięzców zostanie wyłonionych przez komisję konkursową, która wybierze najbardziej ciekawe propozycje rodzinnych potraw świątecznych. Przewidziana jest też jedna dodatkowa nagroda pocieszenia.

3.2 Ogłoszenie zwycięzców nastąpi dnia 19.12.2023 w kanałach Social Media (Facebook, LinkedIn) oraz na stronie www Organizatora.

3.3 Wyniki Konkursu są ostateczne.

3.4 Uczestnicy Konkursu zgadzają się, uczestnicząc w Konkursie, że w przypadku wygranej ich propozycje przepisu, dane osobowe w postaci imienia i nazwiska zostaną upublicznione na stronie internetowej BIBUS MENOS Sp. z o.o. www.bibusmenos.pl oraz w mediach społecznościowych (Facebook, LinkedIn) bezpłatnie.

3.5 Informacja o zwycięzcach zostanie ogłoszona w kanałach Social Media Organizatora (Facebook, LinkedIn) oraz strony www. Poprzez udział w Konkursie Uczestnicy Konkursu wyrażają zgody na wykorzystanie ich imienia i nazwiska w zakresie, o którym mowa powyżej. Jest to warunkiem otrzymania Nagrody.

IV. Nagrody

4.1 W ramach Konkursu Organizator przewidział następujące Nagrody rzeczowe w postaci zestawów (dalej: „Nagroda”): 
Zestawy:

  • Bezprzewodowa ładowarka indukcyjna wbudowana w uchwyt samochodowy
  • Kabel/adapter, który pozwala ładować wszystkie współczesne smartfony i urządzenia elektroniczne prądem do 3A
  • Torba sportowa z dużą główną przegrodą firmy Identity
  • Pendrive 64 GB, 2w1 - typ A i C

4.2 Wartość pojedynczej Nagrody wynosi 148 zł.

4.3 Nagroda zostanie wysłana kurierem osobie uprawnionej do jej otrzymania zgodnie z zasadami Konkursu w terminie 14 dni od daty ogłoszenia zwycięzców Konkursu. 

4.4 Koszty wysyłki Nagrody ponosi Organizator. 

4.5 Nagroda nie podlega zwrotowi ani wymianie na inny towar. Uczestnikowi Konkursu nie przysługuje również żądanie wydania ekwiwalentu pieniężnego Nagrody w jego miejsce.

4.6 Wydanie nagrody jest uzależnione od przekazania Organizatorowi przez Zwycięzcę dodatkowych danych osobowych w postaci adresu zamieszkania, a przypadku osób będących obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej dodatkowo numer PESEL, oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w celach podatkowo-rachunkowych oraz w celu doręczenia nagrody za pośrednictwem firmy kurierskiej. 

4.7 Uczestnicy konkursu opodatkowani podatkiem PIT, dla których nagroda otrzymana w konkursie nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu w formie zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% od całkowitej wartości nagrody. W takiej sytuacji, Laureaci konkursu, otrzymają także nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% nagrody rzeczowej (odpowiadającą wysokości podatku dochodowego od wartości nagrody w Konkursie). Laureaci konkursu wyrażają zgodę na przekazanie kwoty, o której mowa w zdaniu poprzednim, tytułem należnego podatku dochodowego do wpłaty przez Organizatora do właściwego organu podatkowego.

4.8 W przypadku Laureatów konkursu opodatkowanych podatkiem CIT, Organizator informuje, że zgodnie z przepisami prawa podatkowego płatnikiem podatku dochodowego od świadczeń stanowiących przychód z działalności gospodarczej jest podmiot uzyskujący przychód, który ma obowiązek odprowadzić podatek dochodowy według właściwych dla nich zasad opodatkowania działalności gospodarczej.

V. Dane Osobowe

5.1 Administratorem danych osobowych zgromadzonych w ramach Promocji jest BIBUS MENOS Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Spadochroniarzy 18, 80 – 298 Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000085523, NIP: 586-19-98-965

5.2 Wzięcie udziału w Konkursie przez Uczestnika jest dobrowolne i równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora Konkursu, w tym na opublikowanie jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska na stronie internetowej BIBUS MENOS Sp. z o.o. www.bibusmenos.pl oraz w mediach społecznościowych (Facebook, LinkedIn). Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia.

5.3 Dane osobowe BIBUS MENOS Sp. z o.o. przetwarza zgodnie z postanowieniami ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) RODO i polskimi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych wyłącznie w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, opublikowania informacji o zwycięzcy Konkursu, wypełnienia obowiązków prawnych, a także w celach rachunkowych i podatkowych. Zasady przetwarzania danych osobowych przez BIBUS MENOS Sp. z o.o. są określone w polityce prywatności, z którą można zapoznać się na stronie www.bibusmenos.pl.

5.4 Odbiorcami danych osobowych są pracownicy BIBUS MENOS sp. z o.o., doradcy prawni, księgowi, firmy kurierskie.

5.5 Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania Konkursu, a także po jej zakończeniu w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, maksymalnie przez okres 5 lat od dnia zakończenia Promocji. 

5.6 Dane osobowe nie są przekazywane organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.

5.7 Uczestnik zobowiązany jest podać następujące dane osobowe, aby móc stać się Uczestnikiem Konkursu: imię i nazwisko. W przypadku niepodania w/w danych i/lub braku zgody na ich przetwarzanie przez BIBUS MENOS Sp. z o.o. nie jest możliwe wzięcie udziału w Konkursie.

5.8 Zwycięzca Konkursu, oprócz danych wymienionych w ust. 6 powyżej, zobowiązany jest podać następujące dane osobowe: adres zamieszkania, numer PESEL. W przypadku niepodania w/w danych i/lub braku zgody na ich przetwarzanie przez BIBUS MENOS sp. z o.o. nie jest możliwe otrzymanie nagrody w Konkursie.

5.9 Uczestnik ma prawo dostępu, sprostowania, uaktualnienia lub usunięcia danych lub też ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

5.10 Uczestnik ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

VI. Postanowienia końcowe

6.1 Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdej chwili zmian Regulaminu z ważnych przyczyn. W takim wypadku, o fakcie zmiany Regulaminu, Organizator poinformuje na stronie internetowej: Link do regulaminu: https://www.bibusmenos.pl/regulamin/konkurs-swiateczny-2023/.

6.2 Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika warunków Konkursu i zapoznaniem się z treścią Regulaminu.

6.3 W sprawach nieuregulowanych Regulaminem będą miały zastosowanie bezwzględnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.

6.4 W przypadku wystąpienia spraw spornych Strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla miasta Gdańska.

6.5 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych uniemożliwiających, lub opóźniających doręczenie Nagrody.

6.6 Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.

6.7 Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.bibusmenos.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie Organizatora.

6.8 Jeśli w ciągu 7 dni roboczych od wysłania e-maila z informacją, Organizator nie otrzyma odpowiedzi z akceptacją i adresem do wysyłki - nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi, którego praca została oceniona o jedno miejsce niżej.

6.9 Nagrody wysyłane są za pośrednictwem kuriera, tylko na terenie Polski.