Aktualne oferty pracy w BIBUS MENOS

Jeśli nie mamy oferty, która Ci odpowiada, a chcesz z nami pracować, możesz przesłać nam swoją aplikację załączając CV i list motywacyjny przez formularz aplikacyjny lub wysyłając pod adres rekrutacja@bibusmenos.pl.

Przesłanie aplikacji o pracę wraz z załącznikami jest jednoznaczne z udzieleniem zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez okres 3 miesięcy licząc od daty wpływu aplikacji. 

Jeśli chce Pani/Pan brać udział w przyszłych rekrutacjach, do aplikacji proszę dołączyć klauzulę o następującej treści:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO niniejszym wyrażam zgodą na przetwarzanie moich danych osobowych przez okres 6 miesięcy licząc od upływu podstawowego – 3 miesięcznego okresu przechowywania celem uczestnictwa w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez BIBUS MENOS Sp. z o.o. (tj. łącznie przez 9 miesięcy).

W procesie rekrutacyjnym poszukiwania nowych pracowników w pierwszej kolejności sprawdzamy naszą bazę danych.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

Obowiązek informacyjny:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BIBUS MENOS Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ul. Spadochroniarzy 18.
 2. Kontakt z administratorem jest możliwy telefonicznie, pod nr. tel.: +48 58 660 95 70, lub mailowo na adres: info@bibusmenos.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie dobrowolnej zgody. Przesłanie aplikacji o pracę wraz z załącznikami jest jednoznaczne z udzieleniem zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez okres 3 miesięcy licząc od daty wpływu aplikacji.
 4. Jeśli aplikacja o pracę jest przesyłana w odpowiedzi na ogłoszenie o rekrutacji na konkretne stanowisko, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres rekrutacji oraz przez okres 3 miesięcy po jej zakończeniu.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 RODO, a dokładniej lit „a” ww. przepisu – gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą lub lit „b” ww. przepisu – gdy przetwarzanie jest konieczne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy. Równoległą podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
 6. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu uczestnictwa w przyszłych procesach rekrutacji prowadzonych przez Administratora Pani/Pana dane osobowe będą zapisane w bazie i przechowywane przez okres 6 miesięcy od zakończenia okresu, o którym mowa w punktach 3 i 4. Po upływie okresów, o których mowa w zdaniu poprzednim lub w pkt. 3 i 4 dane osobowe oraz wszelkie ich kopie będą przez Administratora trwale usuwane.
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem).
 9. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres: ul. Spadochroniarzy 18, 80-298 Gdańsk z dopiskiem RODO, lub poprzez adres mailowy: info@bibusmenos.pl
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

BIBUS MENOS Sp. z o.o.

ul. Spadochroniarzy 18 
80-298 Gdańsk

tel. +48 58 660 95 70
info@bibusmenos.pl 

Jesteś zainteresowany pracą w firmie BIBUS MENOS? Zostaw nam swoje CV.